Ilustradores de Editorial Alma

Ilustrados por Akira Kusaka